PREZENTARE   >   Proiecte
PETRODAC - Investigații petrografice și mineralogice în zona Piatra Roșie și arealele adiacente

Echipa

Dr. Valentina Cetean, ing. geolog, Institutul Geologic al României - Responsabil proiect
Dr. Aurora Pețan, Centrul de Studii al Fundației Dacica - colaborator
 

 Perioada

 2011 - 

 Prezentare

Proiectul privind investigațiile petrografice și mineralogice din zona cetății Piatra Roșie și arealele limitrofe, în care sunt consemnate fortificații și alte vestigii din perioada dacică, își propune, în primul rând, realizarea unei descrieri detaliate a tipurilor de roci care au constituit elementele dimensionate constructive sau umplutura și lianții utilizați la ridicarea fortificațiilor. În același timp, se urmărește realizarea unei descrieri geologice de detaliu a formațiunilor ce constituie fundamentul arealului în discuție.

Principalul scop al proiectului îl reprezintă caracterizarea cât mai completă a tipurilor de roci utilizate pentru obținerea elementelor dimensionate (blocuri, dale) pentru zidurile, drumul și elementele constructive din zona cetății Piatra Rosie. Identificarea locurilor probabile de extracție se dovedește a fi un demers nu tocmai facil, întrucat zona Măgurii Călanului, cunoscută cu certitudine până în prezent ca arie-sursă pentru piatra cetăților dacice din Munții Orăștiei, nu acoperă prin tipologie varietățile puse în evidență în ultimii doi ani la Piatra Roșie.

Foarte puțin cecretată din punct de vedere geologic de-a lungul timpului, zona Dealului Piatra Roșie necesită identificări corelate cu o bază topografică de acuratețe ridicată, care să poată fi utilizată de către specialiști în cercetările arheologice. Limitele tectonice și formațiunile geologice identificate în perioada 1948-1965 la scară regională și care au stat la baza construirii hărții 1:200.000 trebuie corelate cu informațiile actualizate de pe teren și detaliate la o scară utilă cercetărilor care se desfășoară în prezent și în viitorul apropiat. Insoțită de o descriere neexhaustivă, dar clară, a tipurilor petrografice ce pot fi întâlnite de arheologi sau turiști, o astfel de hartă și un mini-ghid geologic local pot constitui materiale utile pentru deplasările în zonă.

 

Etape și obiective 

 1. Construirea hărții geologice Sc. 1:5000 în zona Valea Roșie – Piatra Roșie - Poiana Omului – Prihodiște – Valea Alunului
-          Studiu bibliografie științifică disponibilă;
-          Stabilirea bazei topografice de reprezentare;
-          Prospecțiuni și cartări de teren în zona adiacentă cetății (stabilire limite geologice, elemente structurale) și în incinta dacică; recoltare probe;
-          Analize de laborator (petrografice, mineralogice, chimice, RX, FRX);
-          Trasare limite; construire harta geologică.
 
 1. Identificarea tipologică și caracterizarea varietăților petrografice utilizate ca elemente constructive (dimensionate) în zona cetății Piatra Roșie
-          Identificare elemente constructive din arealul fortificat Piatra Roșie;
-          Măsurători; Recoltare probe;
-          Analize de laborator (petrografice, mineralogice, chimice, RX, FRX);
-          Stabilire tipuri petrografice, caracteristici generale, identificări corelații dispunere etc.
 
 1. Identificarea tipologică și caracterizarea varietăților petrografice utilizate ca elemente constructive pentru alte fortificații dacice
-          Identificare elemente constructive din zonele Sarmisegetuza Regia, Costești, Bănița;
-          Măsurători; Recoltare probe;
-          Analize de laborator (petrografice, mineralogice, chimice, RX, FRX);
-          Stabilire tipuri petrografice, caracteristici generale.
 
 1. Arii-sursă cunoscute sau probabile pentru piatra utilizată la zidurile cetății Piatra Roșie
-          Cercetări în zona Dealul Măgura Călanului;
-          Prospecțiune, cartare și recoltare de probe zona Vf. Țâfla – Cioclovina – Ponorici – Pui - Ohaba Ponor – Valea Streiului;
 
 1. Descriere din punct de vedere petrografic și/sau mineralogic a unor elemente constructive militare sau civile în perimetrul Valea Roșie – Piatra Roșie - Poiana Omului – Ponorici (troian, val de pământ etc.)

 

 1. Colaționare materiale știintifice și tehnice, interpretare rezultate și publicare rezultate finale.

   

Rezultate*

 2011
 • Decembrie. Etapa de teren - Recoltare de probe din zona dealului Piatra Roșie (formațiuni fundament, elemente dimensionate și de umplutură din zona incintei dacice Piatra Roșie și exteriorul acesteia – 20 probe). Observații de teren privind geologia și stratificația și recoltare probe informative de pe versantul de SE al Măgurii Călanului (acces dinspre Dâncu Mare și Măgura) – 4 probe.
 
2012
 • Martie. Realizare model: „Fișa probă” din elemente dimensionate ziduri cetate;
 •  Aprilie-Mai. Informări bibliografice tipuri petrografice similare rocilor de la  Piatra Roșie. Confecționat 15 secțiuni subțiri (dintre care 2 de la Bănița). Analize mineralogice și petrografice. Descrierea simplificată a tipurilor de calcare oolitice din care sunt realizate blocurile din zona cetății Piatra Roșie;
 • Iulie. Prezentare lucrare „Construction techniques in the Dacian kingdom in Ist millennium B.C. Case study – Piatra Roșie fortress” la Global Stone Congress, Alentejo, Portugalia;
 •  August. Etapa de teren - cartare și măsuratori stratificație carieră partea de V a Măgurei Călanului (dinspre Sântămaria de Piatră); recoltare 7 probe; confecționare 2 secțiuni subțiri;
 • Noiembrie. Etapa de teren – Observații petrografice suplimentare în incinta PR. Intocmire „Bibliografie geologică și de construcții” privind arealul Munților Șureanu – Bazinul Hațeg – Strei – Culoarul Mureșului.
 
2013
 • Martie. Etapa de teren – acces dinspre Valea Sângeorgiului - cartare Măgura Călanului – partea de S și zona de la versantul de V până în partea centrală a culmii Măgura; recoltare de probe (7 probe, corespunzatoare la 3 varietăți);
 • Mai. Colaționare bază de date topo, ortofoto și geologică pentru zona Vf. Chiciura – Ponorici. Interpretare informații bibliografice și rezultate cartări geologice; 
 • Iulie. Etapa de teren – recoltare de probe și observații structurale și constructive Cioclovina – Ponorici - Troian și Măgura Calanului (dinspre Valea Sângeorgiului);
 • August. Informare bibliografică privind cercetări arheoceramice și metodologii de investigare;
 • Septembrie. Realizare 3 secțiuni subțiri și analize mineralogice; analize termodiferențiale pe 2 probe Troian (material compozit, material argilos ars) și întocmire Observatii preliminare aferente pentru introdus în lucrarea Eugen S. Teodor, Aurora Pețan, Alexandru Berzovan, Cercetări perieghetice pe platforma Luncani. II. ;
 • Noiembrie. Etapa de teren – Piatra Roșie – Valea Alunului. Observatii structurale și formațiuni geologice adiacente masivului Piatra Roșie. Întâlnire tehnică - rezultate cercetare geologică și stabilire etape și direcții în perioada următoare;
 
2014
 • Februarie. Documentare privind geologia zonei și posibile arii-sursă de calcare oolitice în zona Bazinului Strei. Elaborare suport grafic pentru marcare limite geologice zona Piatra Roșie;
 • Aprilie. Etapa de teren

           

    • Măgura Călanului: investigare limită Buglovian / Volhinian – Bessarabian și tipuri de depozite sedimentare în partea central-estică a Dealului Măgura; recoltare 5 probe; 
    • Ohaba-Ponor – Federi - Dl. Fruntea Mare: identificare tipuri petrografice cf. harta geologică 1:200000 pentru depozitele carbonatice – în vederea decelării unei posibile arii-sursă alternativă pentru elementele dimensionate din zona Piatra Roșie; recoltare 3 probe;
    • Ohaba-Ponor – Șura Mare: observații geo-morfologice privind relieful carstic între localitatea Ohaba-Ponor și peștera Șura Mare, cu identificarea tipurilor petrografice (roci cristaline și sedimentare) și caracteristicilor morfometrice ale clastelor din albia pârâului; recoltare 3 probe;
    •  Sediu Fundația Dacica - Valea Alunului: investigații de suprafață privind poziția și deplasarea acviferului in albia majoră a Văii Alunului în relație cu formațiunile geologice limitrofe; recoltare 2 probe de apă pentru monitorizare.
  • Mai-Iunie. Analize mineralogice pe sectiuni subtiri din probe Piatra Rosie si Banita, cu grupare pe subcategorii petrografice (calcare oolitice, oolitice / suboolitice fosilifere, suboolitice, intraclastice, de precipitatie chimica); comparări inițiale privind aspectul microscopic al oolitelor din blocurile din arealul Piatra Roșie și Măgura Călanului;
  • Iulie. Etapa de teren
    • Costești – "La Părete": cartare afloriment și investigare limită geologică Tortonian - Anteproterozoic superior; observații lito-stratigrafice și recoltare 6 probe multiple, din care 5 din depozitele sedimentare grezos-carbonatice și 1 probă din roci cristaline (micașisturi) din Seria de Sebeș-Lotru;
    • Cetatea dacică Costești: observații privind tipurile petrografice identificabile în zonele expuse și protejate din incinta istorică și caracteristicile lor vizuale; observații generale privind durabilitatea și comportarea la intemperii ale blocurilor utilizate ca elemente de zidărie, scări și pavaj;
    • Valea Rea: caracteristici morfologice ale versanților și ale cursului de apă (secțiuni transversale, pantă, procese erozionale, debite, mărime și tip galeți, săritori, căderi / cascade, energie de relief, prezența de corpuri aluvionare;
    • Cetatea dacică Piatra Roșie: observații privind caracteristicile dimensionale și elementele constructive ale blocurilor de pe Terasa Nord și tipurile de roci din care sunt alcătuite acestea; elemente structurale antropice în perimetru (amenajări terase de sprijin) raportate la conformația naturală a masivului calcaros; prospectare privind limita depozitelor carbonatice Jurasice și cele grezoase Permiene spre Valea Alunului.

* Recoltarea a avut în vedere exclusiv fragmente împrășitate pe sol. Nu s-au făcut intervenții asupra blocurilor din alcătuirea elementelor constructive.

Все также тратишь уйму времени на поиски запроса официальные зеркала гидра и рабочее зеркало гидры для тор на сегодня. Мы упростили для вас задачу, переходи на fдаптированную под современные тренды площадку - OMG!OMG!

GALERIE FOTO